Basen

Zajęcia korekcyjne na pływalni są przez dzieci bardzo lubianą i atrakcyjną formą aktywności ruchowej. Korygowanie wad postawy w wodzie pozwala na łączenie przyjemności przebywania w środowisku wodnym i doskonalenie umiejętności pływackich z korzystnym oddziaływaniem terapeutycznym. Ćwiczenia korekcyjne w wodzie stosowane są jako uzupełnienie procesu korekcyjnego.

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach pływania korekcyjnego prowadzonych przez MOGKiK na krytej pływalni w Starachowicach roku szkolnym 2022/2023

§ 1

1. W zajęciach pływania korekcyjnego mogą uczestniczyć wychowankowie zapisani do grup ćwiczebnych gimnastyki korekcyjnej prowadzonej w MOGKiK w Starachowicach. Wiek minimalny: w dniu zapisu 8 lat.

2. Koszt zakupu karnetów wstępu na basen i uczestnictwa w zajęciach z pływania korekcyjnego ponoszą rodzice, (opiekunowie) zakwalifikowanych wychowanków. Formy zakupu biletów ustalane są każdorazowo na początku roku szkolnego.

3. Zajęcia pływania korekcyjnego odbywają w poniedziałki, w godzinach: 15.40 – 16.25; 16.30 – 17.15; 17.20 – 18.05 oraz wtorki i czwartki w godzinach 16.30 – 17.15; 17.20 – 18.05. Uczestnik wybiera jedną z godzin w określonym dniu, a w przypadkach uzasadnionych może uczestniczyć w 2 godzinach zajęć prowadzonych przez nauczycieli MOGKiK.

4. Uczestnik zajęć zobowiązany jest być w holu przed wejściem ( obok kas ) na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. Dziecko powinno posiadać: okularki pływackie, klapki, ręcznik, ewentualnie suszarkę ( dla dziewcząt wskazany czepek lub spinki do włosów).

5. Uczestnicy zajęć wpuszczani będą do szatni indywidualnie przez pracowników obsługujących kasę pływalni. UWAGA ! Osoby spóźnione mogą zostać nie wpuszczone na zajęcia.

6. Po okazaniu karnetu wychowanek otrzymuje chip (pasek w formie zegarka) do obsługi swojej szafki. Pasek zapinany na nadgarstku po skończonych zajęciach winien być zwrócony do kasy. Za zgubiony pasek płaci wychowanek.

7. Zgodnie z obowiązującym regulaminem obiektu – na terenie szatni mogą znajdować się tylko osoby korzystające z basenu – rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi do szatni.

8. Uczestnik zajęć powinien pozostawić wierzchnią odzież i obuwie w szatni ogólnej lub u opiekuna.

9. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania i zapoznania się z regulaminem obowiązującym na terenie obiektu, szczególnie zapisów dotyczących bezpieczeństwa.

§ 2

1. W roku szkolnym 2022/2023 w czasie zapisów osoby deklarujące uczestnictwo w zajęciach na basenie otrzymają imienny blankiet z pieczątką MOGKiK uprawniający do zakupu w kasie krytej pływalni indywidualnego karnetu.

2. Zakupienie karnetu w cenie 100 zł upoważnia do 10 wejść w godzinach odbywania się zajęć pływania korekcyjnego. Przy każdorazowym wejściu na zajęcia pływania korekcyjnego z karnetu pobierana będzie kwota 10 zł.

§ 3

1. W razie dłuższej nieobecności dziecka na zajęciach rodzice (opiekunowie) proszeni są o pisemne lub telefoniczne usprawiedliwienie nieobecności uczestników zajęć.

2. W przypadku braku informacji o powodzie dłuższej absencji nauczyciel prowadzący ma prawo wykreślić uczestnika zajęć po 6 –ciu kolejnych nieobecnościach. Na pozyskane miejsce zapisany zostanie uczestnik oczekujący w kolejce.

3. Dla uczestników zajęć – szczególnie dzieci 8-letnich , które nie były jeszcze na basenie zalecany jest w okresie zapisów, przed pierwszymi zajęciami wspólny pobyt z rodzicem na krytej pływalni w celu zaznajomienia się z obiektem (obsługa szafek) i nabycia umiejętności samoobsługi przed i po zajęciach (przebieranie, suszenie).

4. Nowy uczestnik zapisany do grupy podczas trwania roku szkolnego zobowiązany jest do zgłoszenia się przy pierwszym wejściu na halę basenu do nauczyciela MOGKiK prowadzącego zajęcia.