Basen

Zajęcia korekcyjne na pływalni są przez dzieci bardzo lubianą i atrakcyjną formą aktywności ruchowej. Korygowanie wad postawy w wodzie pozwala na łączenie przyjemności przebywania w środowisku wodnym i doskonalenie umiejętności pływackich z korzystnym oddziaływaniem terapeutycznym. Ćwiczenia korekcyjne w wodzie stosowane są jako uzupełnienie procesu korekcyjnego.

Informacje i zasady regulaminowe dotyczące uczestnictwa w zajęciach korekcyjnych na Krytej Pływalni w Starachowicach.


Regulamin uczestnictwa w zajęciach pływania korekcyjnego prowadzonych przez MOGKiK na krytej pływalni w Starachowicach

§ 1

W zajęciach pływania korekcyjnego mogą uczestniczyć wychowankowie zapisani do grup ćwiczebnych gimnastyki korekcyjnej prowadzonej w MOGKiK w Starachowicach. Wiek minimalny: w dniu zapisu 8
Koszt zakupu karnetów wstępu na basen i uczestnictwa w zajęciach z pływania korekcyjnego ponoszą rodzice, (opiekunowie) zakwalifikowanych wychowanków. Formy zakupu biletów ustalane są każdorazowo na początku roku szkolnego.
Zajęcia pływania korekcyjnego odbywają w poniedziałki, w godzinach: 1545 – 1630; 1635 – 1720; 1725 – 1810 oraz wtorki i czwartki w godzinach 1635 – 1720; 1725 – 18. Uczestnik wybiera jedną z godzin w określonym dniu, a w przypadkach uzasadnionych może uczestniczyć w 2 godzinach zajęć prowadzonych przez nauczycieli MOGKiK.
Uczestnik zajęć zobowiązany jest być w holu przed wejściem ( obok kas ) na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. Dziecko powinno posiadać: okularki pływackie, klapki, ręcznik, ewentualnie suszarkę (dla dziewcząt wskazany czepek lub spinki do włosów).
Uczestnicy zajęć wpuszczani będą do szatni indywidualnie przez pracowników obsługujących kasę pływalni. UWAGA ! Osoby spóźnione mogą zostać nie wpuszczone na zajęcia.
Po okazaniu karnetu wychowanek otrzymuje chip (pasek w formie zegarka) do obsługi swojej szafki. Pasek zapinany na nadgarstku po skończonych zajęciach winien być zwrócony do kasy. Za zgubiony pasek płaci wychowanek.
Zgodnie z obowiązującym regulaminem obiektu – na terenie szatni mogą znajdować się tylko osoby korzystające z basenu – rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi do szatni.
Uczestnik zajęć powinien pozostawić wierzchnią odzież i obuwie w szatni ogólnej lub u opiekuna.
Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu obowiązującego na terenie obiektu, szczególnie zapisów dotyczących bezpieczeństwa.

§ 2

W roku szkolnym 2017/2018 w czasie zapisów osoby deklarujące uczestnictwo w zajęciach na basenie otrzymają imienny blankiet z pieczątką MOGKiK uprawniający do zakupu w kasie krytej pływalni indywidualnego karnetu.
Zakupienie karnetu w cenie 100 zł + (15 zł kaucji) upoważnia do 23 wejść w godzinach odbywania się zajęć pływania korekcyjnego. Przy każdorazowym wejściu na zajęcia pływania korekcyjnego z karnetu pobierana będzie kwota 5 zł ( cena jak w poprzednim roku szkolnym).
Doładowanie karnetu w drugim półroczu odbywać się będzie również indywidualnie w kasie krytej pływalni. Wówczas rodzice mają do wyboru dwie opcje:100 zł dla dzieci systematycznie uczęszczających w zajęciach 50 zł dla dzieci z niską frekwencją ( choroby, zawieszenie uczestnictwa).
Dla dzieci z bardzo niską frekwencją lub rozpoczynających zajęcia w późniejszym terminie zakupiony na wstępie karnet może wystarczyć na cały rok szkolny – bez konieczności doładowania.
Ważność karnetu dla uczestników zajęć pływania korekcyjnego będzie przedłużana w kasie krytej pływalni po potwierdzeniu aktualności uczestnictwa przez nauczyciela MOGKiK prowadzącego zajęcia.
Karnet jest własnością kupującego i w razie rezygnacji z zajęć pozostałą na koncie kwotę można wykorzystać podczas wejść indywidualnych. Wówczas z karnetu pobierana będzie kwota wg obowiązującego cennika w zależności od dnia tygodnia (7h/8 zł dzieci, 9/10zł dorośli za godz.). W ramach potrzeb z karnetu mogą korzystać także inni członkowie rodziny wg stawek obowiązujących w cenniku – wiąże się to jednak z koniecznością częstszego doładowania karnetu.
Pozostałą na karnecie kwotę można wykorzystać w okresie wakacyjnym lub pozostawić na koncie do doładowania w następnym roku szkolnym.

§ 3

W razie dłuższej nieobecności dziecka na zajęciach rodzice (opiekunowie) proszeni są o pisemne lub telefoniczne usprawiedliwienie nieobecności uczestników zajęć.
W przypadku braku informacji o powodzie dłuższej absencji nauczyciel prowadzący ma prawo wykreślić uczestnika zajęć po 5 –ciu kolejnych nieobecnościach. Na pozyskane miejsce zapisany zostanie uczestnik oczekujący w kolejce.
Dla uczestników zajęć – szczególnie dzieci 8-letnich , które nie były jeszcze na basenie miejskim zalecany jest w okresie zapisów, przed pierwszymi zajęciami wspólny pobyt z rodzicem na krytej pływalni w celu zaznajomienia się z obiektem (obsługa szafek) i nabycia umiejętności samoobsługi przed i po zajęciach (przebieranie, suszenie).
Nowy uczestnik zapisany do grupy podczas trwania roku szkolnego zobowiązany jest do zgłoszenia się przy pierwszym wejściu na halę basenu do nauczyciela MOGKiK prowadzącego zajęcia.