Cele i zadania placówki

Celem działalności MOGKiK jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, we współpracy z rodziną, szkołą, środowiskiem. Placówka realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, zdrowotne, profilaktyczne, opiekuńcze, sportowe, rekreacyjne, a w szczególności:

korygowanie zaburzeń statyki ciała i przeciwdziałanie utrwalaniu i pogłębianiu się ich
wyrównywanie zaburzeń w rozwoju motorycznym
zapobieganie powstawaniu zaburzeń statyki ciała oraz wyrównywanie niedoboru /deficytu/ ruchu dzieci z odchyleniami w stanie zdrowia lub rozwoju, które ograniczają ich udział w obowiązujących zajęciach w-f lub w których ćwiczenia fizyczne są istotnym elementem ich leczenia lub korekcji
kształtowanie umiejętności ruchowych niezbędnych w różnych przejawach działalności
rekreacyjnej, sportowej, obronnej oraz służącej zdrowiu wyposażeniu uczniów w zasób wiedzy niezbędnej do podejmowania samodzielnych działań służących zdrowiu, prawidłowemu rozwojowi organizmu i aktywności ruchowej oraz
rozbudzenie potrzeb uczestnictwa w różnych formach kultury fizycznej przez całe życie
kształtowanie estetyki ruchu, dbałość o elegancję postawy, piękno, harmonię i swobodę ruchu promowanie zdrowia, kultury fizycznej i turystyki
kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu
możliwość realizacji godzin zajęć wychowania fizycznego do wyboru.

MOGKiK realizuje zadania określone w ustawie, a w szczególności:

organizuje zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci i młodzieży z odchyleniami w postawie ciała, zajęcia będące integralną częścią wychowania zdrowotnego i fizycznego
prowadzi zajęcia korekcyjne z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo w stopniu lekkim i średnim
zapobiega i przeciwdziała powstawaniu i pogłębianiu się wad postawy u dzieci i młodzieży
wykrywa przyczyny powstawania wad postawy ciała oraz systematycznie je usuwa
wypracowuje najbardziej pożądane formy i metody pracy korekcyjnej
umożliwia podnoszenie sprawności fizycznej i ruchowej, rozwija i kształtuje nawyki czynnego wypoczynku, nawyki ruchowe, a także organizuje zajęcia rekreacyjne sprzyjające rozwojowi fizycznemu wychowanków
organizuje konkursy, testy sprawności fizycznej i zawody dla uczestników placówki i innej młodzieży szkolnej objętej działalnością korekcyjną
prowadzi działalność instruktażową dla rodziców
MOGKiK spełnia oczekiwania i potrzeby środowiska, dbając o wysoką jakość
świadczonych usług
Cele i zadania placówki uwzględniają program wychowawczy placówki i program
profilaktyki placówki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb
środowiska, stanowiąc jego integralną całość.
MOGKiK realizuje cele i zadania kierując się zasadami:

poszanowania praw człowieka, w tym szczególnych praw dziecka
troski o dobro, zdrowie i poczucie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
otwartości na środowisko społeczne, jego potrzeby i oczekiwania w zakresie zadań statutowych MOGKiK oparte i poprzedzone rzetelną diagnozą współdziałania z rodziną, szkołą oraz innymi instytucjami i organizacjami
współdziałania i współpracy wszystkich uczestników procesu wychowawczego wspierania i motywowania nauczycieli w ciągłym doskonaleniu zawodowym
uczestnictwa i inicjowania aktywności sportowo – rekreacyjnej młodzieży
podejmowania wszelkich możliwych działań zapewniających uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej
Zadania statutowe placówki mogą być realizowane również poza jej siedzibą.

Opublikował(a): mogkik

Ostatnia zmiana: