Deklaracja dostępności

WSTĘP:

Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http: //mogkik.pl

Data publikacji strony internetowej: czerwiec 2017

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-28

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
część plików nie jest dostępnych cyfrowo
niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej
INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

UDOGODNIENIA:

Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
Osoba zamieszczająca teksty na stronie dokłada starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI: 31.03.2021

Deklarację sporządzono na podstawie Zarządzenia dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach 17/2020/2021 z dnia 31.03.2021 r.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Izabela Linek
e-mail: mogkik01@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer tel 41 2747196.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Do siedziby MOGKIK prowadzi boczne wejście znajdujące się od ulicy Glinianej 10A. W budynku znajduje się również wejście główne, do którego prowadzą schody, oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na pomoc pracownika Placówki, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2024 – 2025

Na podstawie art.14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.) ustala się, plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

LpZakres działalnościRealizując zadania wynikające z art. 6 ustawySposób realizacjiTermin
1Analiza stanu obiektu MOGKiK w Starachowicach pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawyKoordynatorWyniki analizy dotyczącej
przystosowania budynku
MOGKiK
marzec
2024r.
2Sporządzenie planu
działania na rzecz poprawy
zapewnienia dostępności
osobom ze szczególnymi
potrzebami na lata 2020-
2021
KoordynatorOpracowanie planu
działania, przekazanie
opracowanego planu do
zatwierdzenia
kwiecień
2024r.
3Wspieranie osób ze
szczególnymi potrzebami
do dostępności w zakresie:
1) architektonicznym,
2) cyfrowym,
3) informacyjno-komunikacyjnym
KoordynatorPublikowanie danych
kontaktowych do
Koordynatora na stronie
MOGKiK
kwiecień
2024r.
4Dokonanie samooceny pod
kątem dostosowania
administrowanych
obiektów do minimalnych
wymagań dotyczących
dostępności
KoordynatorDeklaracja dostępności ze
wskazaniem na wymagania
w wymiarze
architektonicznym,
cyfrowym,
komunikacyjnym
wynikające z zapisów art. 6
ustawy
maj
2024r.
5
Dokonanie analizy w zakresie dostępności
alternatywnej w przypadku,
braku możliwości
zapewnienia dostępności
dla osób ze szczególnymi
potrzebami ze względu na
ograniczenia techniczne
Koordynator
Podanie do publicznej
wiadomości na stronie Międzyszkolnego Ośrodka
Gimnastyki Kor i Komp.
w Starachowicach
informacji wynikającej
z zapisów art. 7 ustawy ze
wskazaniem dostępu
alternatywnego
na bieżąco
6Uzyskanie danych
zbiorczych do raportu
KoordynatorUzyskanie danych w zakresie realizacji uwag do stwierdzonych istniejących przeszkódmaj
2024r.
7
Przygotowanie raportu
o stanie dostępności
osobom ze szczególnymi
potrzebami
Koordynator
Przygotowanie raportu na
podstawie działań
koordynatora i zespołu do
spraw dostępności osobom
ze szczególnymi
potrzebami
maj
2024r.
Opracowała:
Izabela Linek
Koordynator do spraw dostępności