Historia

W dniu 01.09.1978 r. decyzją starachowickich władz oświatowych został uruchomiony w Starachowicach Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej. Bazę lokalową Ośrodka stanowiły pomieszczenia Krytej Pływalni (biuro, sala gimnastyczna, niecka pływalni). Dyrektorem mianowano nauczyciela mgr Czesława Bębasa.

Ośrodek zatrudniał 2 nauczycieli w-f, a naboru dzieci z wadami postawy dokonywała istniejąca wówczas w mieście Poradnia Wad Postawy. Zajęcia obejmowały gimnastykę korekcyjną na sali gimnastycznej wyposażonej w podstawowe przybory gimnastyczne oraz naukę pływania.

W dniu 01.02.1981 r. Wydział Oświaty i Wychowania w Starachowicach w porozumieniu z Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kielcach postanowił podporządkować Ośrodek Harcerskiemu Młodzieżowemu Domowi Kultury z zachowaniem dotychczasowej bazy lokalowej i obsady kadrowej. Od tej chwili Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej stał się jedną z wielu sekcji działających w HMDK, kierowanym przez ówczesną dyrektorkę mgr Lidię Chojnacką.

W latach 80-tych prawidłowa postawa ciała dzieci i młodzieży szkolnej zaczęła nabierać znaczenia. Lekarze, a przede wszystkim dr Mroczkowska, pracująca w Poradni Wad Postawy, zaczęli badać dzieci pod kątem prawidłowej statyki ciała i kierować je do sekcji gimnastyki korekcyjnej MDK.

Z uwagi na kolejne wyże demograficzne liczba dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu ruchu systematycznie wzrastała.

Wzrastała też liczba zatrudnionych nauczycieli w sekcji gimnastyki korekcyjnej MDK i poszerzała się jej baza lokalowa. W połowie lat 80-ych na zajęcia korekcyjne uczęszczało ok. 300 wychowanków, z którymi pracowało 4 nauczycieli. Utworzono stanowisko kierownika sekcji, które objął mgr Leszek Dębicki. Wspólnie z dyrektorką MDK mgr Lidią Chojnacką pozyskali dla rozwijającej się sekcji 3 salki gimnastyczne o łącznym metrażu ok. 60m w piwnicach Przedszkola Miejskiego nr 11 oraz wyposażyli je w sprzęt gimnastyczny. Odsetek dzieci i młodzieży z wadami postawy, a tym samym zapotrzebowanie na zajęcia wyrównawcze ciągle wzrastały. W 1988 r. w sekcji gimnastyki korekcyjnej pracowało już 8 nauczycieli i uczęszczało do niej na zajęcia ok. 600 wychowanków.

Ze względu na rozmiar działalności korekcyjnej z dn. 01 10.1988r. utworzono w MDK stanowisko wicedyrektora. Funkcję tę objęła i jednocześnie kierowała działem gimnastyki korekcyjnej mgr Beata Laszczyk.

Zintensyfikowała ona działania w kierunku rozszerzenia działalności korekcyjno-kompensacyjnej na przedszkola miejskie i ościenne gminy oraz w kierunku działalności rehabilitacyjnej. Zajęciami wyrównawczymi objęto pięcio- i sześciolatki wszystkich przedszkoli miejskich oraz rozpoczęto rehabilitację dzieci niepełnosprawnych w nowo powstałym oddziale w Przedszkolu Miejskim nr 11.

W tym czasie liczba etatów nauczycielskich w dziale gimnastyki korekcyjnej wzrosła do 10, a liczba wychowanków do ok.1000. Bolączką działu był brak i ciasnota sal ćwiczebnych. Wicedyrektorka rozpoczęła starania o przydzielenie większej bazy lokalowej i o utworzenie samodzielnej placówki specjalistycznej.

01.09.1990 r. Zarządzeniem Prezydenta miasta Starachowice została powołana do życia niezależna od MDK placówka wychowania pozaszkolnego na bazie dotychczas działającego ogniwa gimnastyki korekcyjnej MDK pod nazwą Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej. Dyrektorką nowo powstałej placówki została dotychczasowa wicedyrektorka MDK mgr Beata Laszczyk.

W tym samym roku władze oświatowe wydały zezwolenie na utworzenie przy Ośrodku Oddziału Rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.

Rok później, uchwałą Rady Miasta z dn. 04.11.1991 r., przeznaczono dla potrzeb MOGKiK budynek po zlikwidowanym Przedszkolu Miejskim nr 3.

Baza lokalowa(ok.450 m2, w tym 5 sal ćwiczebnych po 72m2 każda), po dostosowaniu jej do specyficznej działalności, pozwoliła na stworzenie właściwych warunków opieki specjalistycznej nad dziećmi z zaburzeniami w postawie ciała.

Już w grudniu 1991r., dzięki ogromnemu zaangażowaniu w przeprowadzkę i prace porządkowe całej kadry pracowniczej, zajęcia korekcyjne zostały wznowione w nowym obiekcie.

Od tej chwili dyrektor mgr Beata Laszczyk systematycznie wyposażała placówkę w niezbędne do pracy dydaktyczno-wychowawczej przybory i przyrządy ćwiczebne, a zwłaszcza w specjalistyczny sprzęt korekcyjno-rehabilitacyjny.

Czynili to również jej następcy dyrektorzy: mgr Grażyna Muzyka (1997-2003), mgr Jerzy Miśkiewicz (2003 – 2013), mgr Barbara Mąka (2013 – 2015), mgr Mirosław Opozda (2016 – 2019), mgr Izabela Linek (2019 – do chwili obecnej).

Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/210/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 stycznia 2021 r. siedziba Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej została przeniesiona               do budynku mieszczącego się przy ul. Glinianej 10a. Dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu od Zarządu Powiatu, w nowej siedzibie zostały przystosowane i wyremontowane sale na potrzeby gimnastyki korekcyjnej.