Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych wychowanków jest Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach, ul. Żeromskiego 1a 27-200 Starachowice.
2) osobą odpowiedzialną za prawidłowe przechowywanie danych w MOGKiK w Starachowicach są:
• Dyrektor p. Izabela Linek (ADO) ( e-mail: mogkik@mogkik.pl,  tel. 47 274-71-96) oraz
• Inspektor Danych Osobowych (IOD) p. Joanna Ożóg (e-mail: mogkik_rodo@op.pl ,  tel 41 274-71-96).

3) w MOGKiK przetwarza się następujące dane osobowe wychowanka wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica: imię i nazwisko dziecka, PESEL, data urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, szkoła do której uczęszcza dziecko, numer telefonu rodzica.
4) powyższe dane osobowe Państwa dzieci są przetwarzane w ramach uczestnictwa w zajęciach korekcyjnych w Ośrodku ( Księga Zapisu, Karta Uczestnika Zajęć w MOGKiK, dziennik zajęć, Badanie fotogrametryczne „MORA”). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych powyżej jest wymogiem ustawowym. 
5) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa tj. Dyrekcja oraz nauczyciele MOGKiK.
6) dane osobowe będą przechowywane przez okres uczęszczania Państwa dziecka do Ośrodka, a także 10 lat po jego zakończeniu.
7) dane osobowe ucznia i jego rodziców nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.
8) każdy rodzic lub opiekun prawny wychowanka posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. W razie pytań/wątpliwości/zażaleń prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – mogkik_rodo@op.pl. Wszelkie pytania i zgłoszenia wynikające z realizacji praw i wolności wymagają formy pisemnej w postaci wersji papierowej złożonej w sekretariacie MOGKiK lub pisma skierowanego na adres e-mail IOD.

………………………………………

Pieczątka i podpis Administratora