Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach

           W trosce o dobro naszych wychowanków dotkniętych mniejszymi lub większymi wadami postawy, przy okazji zapisów dzieci do Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej                   i Kompensacyjnej nauczyciele i dyrektor Ośrodka w porozumieniu z Radą Rodziców wystosowali apel do rodziców z prośbą o wsparcie w działaniach zmierzających do utrzymania dotychczasowej lokalizacji naszej Placówki. Rada Rodziców przygotowała Petycję do Prezydenta Miasta Starachowice Pana Marka Materka, pod którą zbierane są podpisy rodziców dzieci objętych gimnastyką korekcyjną, popierających utrzymanie lokalizacji MOGKiK w obecnym miejscu i przedłużenie umowy użyczenia na kolejne lata. Zapraszamy wszystkich (rodziców, sympatyków, byłych wychowanków, nauczycieli        i dyrektorów placówek oświatowych, przedsiębiorców, radnych miejskich i powiatowych), którym nie są obojętne dalsze losy i przyszłość Ośrodka działającego od 26 lat w budynku  przy ul. Żeromskiego   1 a, o włączenie się w akcję zbierania podpisów pod Petycją lub inną skuteczną pomoc i wsparcie       w dążeniach do utrzymania naszej działalności w obecnym miejscu. Po zebraniu odpowiedniej liczby podpisów Petycja wraz z listami złożona zostanie na ręce Pana Prezydenta.

Apel do Rodziców i tekst Petycji do Prezydenta Miasta Starachowice Pana Marka Materka przedstawiony jest poniżej.

Continue reading

W bieżącym roku szkolnym nauczyciele MOGKiK powrócili do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolach Miejskich. Zajęciami korekcyjnymi, które odbywały się od połowy września 2016 r. dwa razy w tygodniu objęliśmy dzieci z najstarszych grup (w wieku 5 i 6 lat) w każdym przedszkolu. Zgodnie z założonym planem w miesiącach kwiecień – maj 2017 r. nauczyciele Ośrodka przeprowadzili akcję przesiewowych, komputerowych badań wad postawy swoich wychowanków, którzy brali udział w zajęciach korekcyjnych.

Badania odbyły się w siedzibie MOGKiK w Starachowicach przy ul. Żeromskiego 1a. Do badania posłużył aparat MORA wykorzystujący metodę fotogrametryczną, która jest nieinwazyjna, oraz Podoskop do komputerowego badania stóp. Do obiektywnej oceny kąta rotacji tułowia (KRT) wykorzystano skoliometr Bunnella.

Raport ze zbiorczym zestawieniem wyników badań i każdego przedszkola osobno przedstawiony jest poniżej.

Continue reading

Dnia 27.09.2013 r nauczyciele MOGKiK  brali udział w II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Forum Praktyków Skoliozy. Organizatorami drugiej edycji Forum Skoliozy był Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie we współpracy z: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Poznański Uniwersytet Medyczny, Olsztyńska Szkoła Wyższa im.Józefa Rusieckiego, Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu. Organizacja przegiegła przy udziale znakomitych gości, uznanych autorytetów z Grecji i Polski. Tematem przewodnim Forum Praktyków Skoliozy była diagnostyka skolioz. Diagnostyka jest pojęciem bardzo szerokim, uwzględniającym zarówno rozpoznanie rodzaju deformacji kręgosłupa na podstawie badania klinicznego i radiologicznego, jak i ocenę strukturalnych i funkcjonalnych zmian w narządzie ruchu oraz wzorców aktywności ruchowej osób ze skoliozami. Zarówno ocena zdjęć radiologicznych jak i badanie kliniczne wymaga znajomości wielu testów diagnostycznych. Dlatego też celem Forum było zaprezentowanie najczęściej stosowanych współcześnie testów diagnostycznych wykorzystywanych w badaniu osób ze skoliozą oraz praktyczne wykonanie tych testów wraz z uczestnikami konferencji. Było to pierwsze wydarzenie tego typu w naszym kraju, z udziałem około 200 osób z różnymi kwalifikacjami i doświadczeniami zawodowymi.
Nauczyciele MOGKiK: Beata Laszczyk, Wiesława Lipiec, Jerzy Miśkiewicz, Dariusz Serafin uzyskali certyfikaty potwierdzające udział w II Konferencji Forum Praktyków Skoliozy.

Dnia 14.06.2012 w godzinach  od 1100 do 1400 odbyło się  w Ekomuzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura w Starachowicach IV Szkolne Piecowisko. W ramach tej imprezy plenerowej nauczyciele z MOGKiK przeprowadzili:
– dynamometryczny pomiar siły bezpośredniej
– rywalizację w kategorii chłopcy-strongman
– rywalizację w kategorii dziewcząt-stronglady

paradyz_thumb16-17 .01. 2013 w Zespole Szkół Samorządowych w Paradyżu pracownicy MOGKIK przeprowadzili badania przesiewowe dla 200 uczniów.

Badaniami objęci zostali uczniowie kl. 0-III i klas I-III Gimnazjum, których rodzice wyrazili pisemną zgodę na wykonanie badania.

Badania sponsorował wicemarszałek woj. łódzkiego. Organizacją przedsięwzięcia zajęła się Pani Leokadia Maciołek – pracownica ZSS w Paradyżu.

Wydruki wraz z opisem przesłane zostały do organizatora.

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia do Ośrodka na spotkanie w celu powołania Stowarzyszenia mającego na celu m.in. wspieranie działalności statutowej MOGKiK.
Celem Stowarzyszenia będzie przede wszystkim działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-zdrowotnych, a także wspieranie podmiotów prowadzących zorganizowane działania edukacyjno-zdrowotne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w następujących obszarach: oświata, edukacja, prawa człowieka, ochrona zdrowia, ochrona środowiska naturalnego, ekologia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna.
Spotkanie odbędzie się 4 stycznia(piątek) 2013r o godz 18.45 w budynku Ośrodka.

W Tygodniku Starachowickim nr 46 (984) z 12.11;2012 ukazał się artykuł „Nowa metoda leczenia skolioz”

Artykuł jest konsekwencją wyjazdu szkoleniowego kadry nauczycielskiej MOGKiK nt:

„Trójpłaszczyznowej korekcji skolioz systemem Lehnert-Schroth”