Procedury w czasie epidemii

Procedura odbierania wychowanków z Ośrodka w czasie epidemii COVID-19

1. Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do Ośrodka w czasie epidemii COVID-19 ponoszą zarówno rodzice jak i nauczyciele.
2. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do Ośrodka tylko dzieci zdrowe.
3. Rodzice dziecka z objawami chorobowymi powinni skonsultować się z lekarzem. Dziecko, które nie spełnia kryteriów przypadku podejrzanego o zachorowanie na koronawirusa powinno być leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Rodzice będą mogli przyprowadzić je do szkoły, jeśli lekarza potwierdzi zakończenie leczenia.
4. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa, rodzice obowiązkowo pozostawiają dziecko w domu, natychmiast powiadamiają stację sanitarno-epidemiologiczną i postępują zgodnie z jej zaleceniami.
5. W przypadku podejrzenia o zakażenie koronawirusem i skierowanIa dziecka do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zawiadamia o tym dyrektora Ośrodka, a następnie w porozumieniu z nim podejmuje dalsze kroki profilaktyczne.
6. Nie należy przyprowadzać dziecka do Ośrodka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
7. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w drodze do i z Ośrodka odpowiadają rodzice.
8. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko z Ośrodka muszą być zdrowe oraz powinny zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej i stosować je na terenie Ośrodka.
9. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko z Ośrodka zobowiązane są przed wejściem do budynku Ośrodka zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji umieszczonym przy wejściu.
10. Pracownik obsługi lub nauczyciel monitoruje obowiązkową dezynfekcję rąk przy wejściu do Ośrodka i wskazuje wchodzącym obszar, w którym mogą przebywać.
11. Dziecko w czasie epidemii powinna przyprowadzać i odbierać z Ośrodka stale jedna i zawsze ta sama osoba, wskazana przez rodziców.
12. Osoby upoważnione do odbioru dziecka z Ośrodka powinny przestrzegać na jej terenie ustalonych reguł przemieszczania się oraz obowiązku stosowania środków profilaktycznych. Zobowiązane są stosować się do nakazu zasłaniania ust i nosa oraz przestrzegania zalecenia utrzymania dystansu i zachowania ostrożności w kontaktach bezpośrednich z pracownikami Ośrodka, wychowankami i innymi rodzicami. Zasada zachowania dystansu społecznego i obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy także starszego rodzeństwa upoważnionego do odbioru dziecka z Ośrodka. Za ewentualne wykroczenia dzieci, konsekwencje poniosą rodzice.
13. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z Ośrodka powinny unikać skupiania się w grupy i zapobiegać tworzeniu skupisk przez dzieci.
14. Zabronione jest pozostawianie dzieci bez opieki przed budynkiem MOGKiK.

15. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Ośrodku wszystkim wychowankom, nauczyciel może odmówić przejęcia opieki nad dzieckiem, u którego widoczne są objawy infekcji.
16. Dyrektor Ośrodka może, za zgodą rodziców, wprowadzić obowiązek mierzenia dzieciom temperatury. Podwyższona temperatura upoważnia Ośrodek do powiadomienia rodziców o konieczności odebrania dziecka z Ośrodka.
17. Czynności związane z przyprowadzeniem i odbieraniem dziecka z Ośrodka powinny być wykonywane sprawnie i szybko. Przebywanie osób trzecich w Ośrodka powinno być ograniczone do niezbędnego minimum.
18. Wszystkie osoby wchodzące do Ośrodka nie powinny przekraczać obowiązujących stref przebywania.
19. Rodzice lub inne osoby uprawnione do odbioru dziecka z Ośrodka zobowiązane są wewnątrz budynku zakrywać usta i nos oraz zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników Ośrodka, zgodnie z aktualnymi wytycznymi epidemiologicznymi.
20. Osoby odbierające dziecko z Ośrodka zobowiązane są opuścić jej teren niezwłocznie po przejęciu opieki nad dzieckiem.

Procedura postępowania w razie potwierdzenia zakażenia koronawirusem wychowanka lub pracownika MOGKiK
1. Inspektor Sanitarny informuje dyrektora Ośrodka o przypadkach zakażenia koronawirusem potwierdzonych dodatnim testem oraz przeprowadza w Ośrodku wywiad epidemiologiczny służący zgromadzeniu informacji o osobach, które mogły mieć styczność z zakażonym dzieckiem lub pracownikiem szkoły.

2. Dyrektor Ośrodka, we współpracy ze służbami sanitarnymi ustala, w jaki sposób należy identyfikować osoby, które miały bliski kontakt z zakażoną osobą.

3. Dyrektor Ośrodka informuje pracowników oraz rodziców dzieci uczęszczających do MOGKiK o potwierdzonym przypadku zakażenia koronawirusem i przedstawia kryteria kwalifikacji osób do dalszego postępowania. Jako bliski kontakt z zakażonym dzieckiem lub pracownikiem uznaje się:

przebywanie w tym samym czasie i w tych samych miejscach, co osoba zakażona,
pozostawanie w bezpośrednim kontakcie lub w odległości mniej niż 2 metry od osoby zakażonej przez ponad 15 minut,
praca w bliskiej odległości,
prowadzenie rozmowy twarzą w twarz z osobą zakażoną przez dłuższy czas,
przebywanie w tej samej sali lub innym pomieszczeniu Ośrodka z osoba zakażoną.
4. Dyrektor Ośrodka, w porozumieniu z Państwowym Inspektorem Sanitarnym przygotowuje listę osób, które potwierdziły styczność z osobami zakażonymi koronawirusem.

5. Dyrektor Ośrodka lub inna osoba wskazana przez dyrektora sporządza wykaz wskazanych osób, zamieszczając w nim:

imię i nazwisko,
datę urodzenia,
numer PESEL (seria i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych),
płeć,
adres miejsca zamieszkania,
informacje o aktualnym miejscu pobytu,
numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub inne środki komunikacji elektronicznej.
6.Inspektor Sanitarny decyduje, które osoby z kontaktu z osobą zakażoną COVID-19, wymienione w wykazie zostaną zobowiązane do poddania się kwarantannie oraz wyznacza datę jej rozpoczęcia i zakończenia.

7. Rodzice dziecka lub pracownik Ośrodka mają obowiązek zastosowania się do nakazu i przestrzegania wydanych zaleceń. Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi kara grzywny.

8. Osoby będące na kwarantannie, w przypadku pojawienia się objawów charakterystycznych dla zakażenia koronawirusem powinni bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala.

9. Dyrektor Ośrodka opracowuje plan postępowania pozwalający utrzymać działalność Ośrodka w sytuacji, gdy znaczna liczba pracowników odbywać będzie kwarantannę i w związku z tym nie podejmie pracy.

10. Organ prowadzący zabezpiecza możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny.

11. Po zakończeniu kwarantanny i braku objawów COVID-19, automatycznie:

pracownik może wrócić do pracy,
dziecko może uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez MOGKiK.
12. Nauczyciele i inni pracownicy Ośrodka, którzy nie przebywali w bliskim otoczeniu ani nie miały bliskiego kontaktu z osobą zakażoną mogą bez zmian wykonywać swoją pracę a pozostali wychowankowie przychodzić do Ośrodka i uczestniczyć w zajęciach.

Wszystkie osoby (pracownicy Ośrodka i wychowankowie), które nie miały bliskiego kontaktu z osobą zakażoną, ale źle się poczują nie mogą przychodzić do Ośrodka. Powinny pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza lub telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.
W celu zapobieżenia szerzeniu się zakażeń Inspektor Sanitarny może, w drodze decyzji:
1) wprowadzić zakaz wstępu do skażonych pomieszczeń,

2) nakazać przeprowadzenie dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów, a jeżeli nie jest to możliwe – ich zniszczenie.

13.Dyrektor Ośrodka w porozumieniu z Inspektorem Sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu Ośrodka na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.

14. Dyrektor Ośrodka informuje organ prowadzący, w ustalony sposób, o sytuacji w Ośrodku.

15. Dyrektor Ośrodka, za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeśli występujące zdarzenia mogą zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu wychowanków.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Zasady ogólne:
1. Do placówki nie powinni przychodzić pracownicy i wychowankowie, którzy są chorzy.
2. Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz.
3. Na terenie Ośrodka każdy pracownik, wychowanek, rodzic powinien mieć założoną maseczkę. Rodzice, nauczyciele i dzieci powinni jak najczęściej myć i dezynfekować ręce.
4. W budynku Ośrodka zajęcia będą odbywały się w salach korekcyjnych według grafiku ułożonego przez dyrektora.
5. Dzieci ćwiczą w odległości 1,5 od siebie.
6. Nauczyciele powinni zrezygnować z ćwiczeń w parach i zabaw, które powodują zmniejszenie dystansu.
7. Na zajęciach w sali asymetrycznej nauczyciele są zobowiązani do każdorazowej dezynfekcji urządzeń. Wydłużamy czas ćwiczeń na każdym urządzeniu.
8. Badanie postawy ciała wykonujemy w maseczce i rękawicach ochronnych.
9. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych u dziecka/ucznia, rodzic/opiekun prawny powinien odpowiednio wcześniej powiadomić nauczyciela Ośrodka.
10. Jeżeli podczas zajęć dziecko wskazuje na niepokojące objawy ( złe samopoczucie, podejrzenie gorączki ) nauczyciel wykonuje pomiar temperatury ciała, odizolowuje dziecko i niezwłocznie zawiadamia rodziców.
11. W każdej grupie korekcyjnej może przebywać tylko 8 osób. Na zajęciach na basenie w każdej grupie korekcyjnej może przebywać 8-9 uczestników zajęć.

Zachowanie profilaktyki
1. W Ośrodku stosuje się zabezpieczenia stanowisk pracy, pracowników w kontakcie bezpośrednim z rodzicami i dziećmi w postaci : przyłbic/ maseczek, jednorazowych rękawiczek, dezynfekcji rąk i stanowisk pracy.
2. Wprowadza się monitoring prac porządkowych – raporty dezynfekcji pomieszczeń. Pomoce dydaktyczne i sale będą dezynfekowane a fakt ten odnotowywany w zeszycie.
3. Należy zadbać o przeprowadzanie dezynfekcji przyborów, sprzętu, pomocy dydaktycznych, stolików, biurek, klamek, włączników światła.
4. Należy zadbać o przeprowadzanie dezynfekcji : poręczy, dozowników na preparaty do higieny rąk, dozowników na ręczniki jednorazowe, pojemników na odpady nie rzadziej niż dwa razy dziennie.
5. Po każdych zajęciach należy wietrzyć pomieszczenia.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DZIECI, NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW PODCZAS POBYTU W OŚRODKU ORAZ PODCZAS ZAJĘĆ KOREKCYJNYCH W MOGKiK

Zgodnie z wytycznymi zachowania reżimu sanitarnego ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
1. Tylko dzieci zdrowe mogą uczestniczyć w zajęciach gimnastyki korekcyjnej.
2. Po wejściu do Ośrodka w miejscu do tego wyznaczonym rodzic/opiekun prawny oraz dziecko dezynfekują ręce. Zachowują dystans 2 m . Powinni mieć założone maseczki ochronne.
3. Do szatni mogą wejść razem z dziećmi rodzice grup najmłodszych ( 6-7 latków ).
4. Dzieci na zajęcia wchodzą wejściem bocznym a wychodzą z zajęć wejściem głównym.
5. Nauczyciele wykonują pomiar temperatury ciała tylko w momencie podejrzanych objawów u dziecka.
6. Nauczyciele są odpowiedzialni za doprowadzenie na zajęcia i odprowadzenie dzieci do szatni.
7. Nauczyciele starają się w niewielkim dystansie czasowym zaprowadzać i odprowadzać dzieci na zajęcia.
8. W celu zmniejszania ryzyka przenoszenia zakażenia rodzic/opiekun prawny wypełnia oświadczenie dotyczące COVID-19, zgodę na zajęcia gimnastyki korekcyjnej, zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka.
9. Maseczkę ochronną dziecko dopiero zdejmuje na sali korekcyjnej w miejscu do tego wyznaczonym.
10. Na zajęcia wchodzi tylko i wyłącznie uczestnik zajęć grup starszych.
11. Rodzice będą mieli wyznaczoną poczekalnię.
12. Wychowankowie zobowiązani są do zmiany obuwia.
13. W czasie zajęć nauczyciel oraz wychowankowie zachowują dystans 1.5 m.
14. Każde dziecko powinno posiadać ze sobą karimatę lub mały kocyk, ręcznik. Przybory te zostaną wykorzystane podczas ćwiczeń. Dzieci zabierają ze sobą przyniesione przedmioty. Rodzice powinni pamiętać o upraniu rzeczy po zajęciach w temperaturze powyżej 60 Stopni C.
15. Podczas zajęć nauczyciel nie może organizować zabaw korekcyjnych w parach. Dzieci ćwiczą tylko indywidualnie.
16. Każde dziecko powinno powiadomić nauczyciela jak najszybciej o złym samopoczuciu.
17. Zajęcia trwają 45 minut. Po zajęciach wszyscy uczestnicy dezynfekują ręce.
18. Rodzic zobowiązany jest czekać na dziecko przed budynkiem lub w poczekalni w Ośrodku.
19. Rodzice nie powinni spóźniać się po odbiór dzieci po zajęciach.