Przepisy RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach stosuje
odpowiednie i adekwatne środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych – Dz. Urz. UE L z dn. 4 maja 2016 r. z późn. zm. dalej jako RODO) i innych obowiązujących
przepisów z zakresu ochrony danych osobowych oraz aby nie naruszano praw i wolności osób,
których dane osobowe dotyczą.

Zgodnie z zasadą przejrzystości przetwarzania danych wyrażoną w art. 5 ust 1 lit. a RODO, zgodnie
z wymaganiami art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informujemy, że

1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych
osobowych jest Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w
Starachowicach Pani Linek Izabela. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez
adres e-mail: mogkik@mogkik.pl, pisemnie na adres korespondencyjny 27-200 Starachowice
ul. Gliniana 10a, lub dzwoniąc pod nr tel. 41-274 71 96;

2. Inspektor Danych Osobowych
Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Ożóg Joanna z którym może się Pani/Pan skontaktować w
sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail:
mogkik_rodo10a@op.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1, lub dzwoniąc pod nr
tel., wskazany w pkt 1.

3. Kategorie osób, których dane przetwarzamy:
Administrator przetwarza dane :
 Wychowanków,
 Rodziców/opiekunów prawnych wychowanków,
 Pracowników, byłych pracowników Placówki;
 Przedsiębiorców lub innych osób współpracujących z Placówką na podstawie umów
cywilnoprawnych.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w zakresie niezbędnym i adekwatnym
do celów realizacji zadań Administratora na podstawie wyrażonej prze Państwa Zgody Na
Przetwarzanie Danych Osobowych oraz innych zadań określonych w przepisach prawa. Podane przez
Państwa dane są przetwarzane w ramach uczestnictwa Państwa dziecka w zajęciach korekcyjnych w
Placówce tj. w Księdze Ewidencji Wychowanków, Indywidualnej Karcie Uczestnika Zajęć, dzienniku
zajęć oraz wykonania badania fotogrametrycznego „MORA”.

5. Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu w jakim zostały pozyskane oraz przez
okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania
dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Administratora
w zakresie archiwizacji dokumentów w tym w szczególności Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzeniu MEN z dn. 25 sierpnia 2017 r. w
sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.
U. Z 2017r. Poz. 1646).

6. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa tj. Dyrekcja oraz nauczyciele MOGKiK.

7. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do
1) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO – to jest gdy:
• osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
• Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy
prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
4) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w
przypadku gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
• osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą
przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów
prawa;
5) przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
• przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na
podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
• przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
6) sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są
następujące przesłanki:
• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych
na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej przez Administratora,
• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby,
której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane
dotyczą jest dzieckiem;
7) prawo do cofnięcia zgody
· w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której
dane dotyczą przysługuje tej osobie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie
zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) prawo do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na
niezgodne z prawem przetwarzanie
Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych, w sposób przewidziany w pkt 2.

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych (imię i nazwisko dziecka, imiona rodziców, data
urodzenia, pesel, adres zamieszkania, nr telefonu) jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan
zobowiązana(y) do ich podania zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 25 sierpnia 2017 w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa danych
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

10. Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj.
państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską,
Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

11. Informacja o stosowaniu monitoringu.
Na terenie MOGKiK nie jest zamontowany monitoring.

KLAUZULA INFORMACYJNA
funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie MOGKiK w Starachowicach

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego budynku przy ul. Gliniana 10a (dalej zwanego Placówką) jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach, ul. Gliniana 10a, 27-20 Starachowice e-mail: orzecznictwo@powiat.starachowice.pl, tel. 41 275 42 32. Z Inspektorem Danych Osobowych można kontaktować się na powyższy adres lub telefonicznie 41 275 42 32.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 108a ustawy Prawo Oświatowe (tekst jednolity z dnia 10 maja 2018r. Dz.U. z. 2018 r. poz. 996).
Dane osobowe będą przetwarzane w celu ochrony mienia Placówki. Zapisy z monitoringu są przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane.
System monitoringu wizyjnego obejmuje teren zewnętrzny Placówki. Monitoring funkcjonuje całodobowo. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu, bez rejestracji dźwięku.
Nagrania obrazu zawierające dane osobowe wychowanków, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, Placówka przechowuje przez okres 30 dni od dnia nagrania.
Odbiorcami danych z monitoringu mogą być wyłącznie podwykonawcy świadczący na rzecz administratora usługi w zakresie ochrony osób i mienia oraz dostawcy sprzętu i oprogramowania w niezbędnym zakresie. W pozostałym zakresie dostęp do zapisów ma jedynie upoważniona osoba i podmioty uprawnione z mocy prawa.
Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce ma prawo uzyskania dostępu do nich oraz do informacji określonych w art. 15 RODO, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich usunięcia, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane z monitoringu nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są poddawane profilowaniu ani nie są przekazywane poza EOG czy do organizacji międzynarodowych.