Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH GIMNASTYKI KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ W MOGKIK W STARACHOWICACH

1. Kwalifikacji dzieci i młodzieży do MOGKiK dokonuje lekarz I-go kontaktu w przypadkach szczególnych-lekarz specjalista

2. Gimnastyką obejmuje się wychowanków:

 • z zaburzeniami narządu ruchu, zaburzeniami statyki ciała – grypy kompensacyjne i korekcyjno-kompensacyjne,
 • z określoną przez lekarza i udokumentowaną radiologicznie skoliozą – grupy korekcyjne asymetryczne.

3. Organizując  grupy wychowanków w przypadku grup korekcyjno-kompensacyjnych łączy się ich według wieku i płci.

Grupy korekcyjno – kompensacyjne:

 • 6-7  lat koedukacyjna,
 • 8-9 lat koedukacyjna
 • 10-12 lat dziewczęta,
 • 10-12 lat chłopcy,
 • 13lat i starsze dziewczęta,
 • 13lat i starsi chłopcy,

Grupy asymetryczne:

 • 6-9 lat koedukacyjne,
 • 10-12lat  dziewczęta,
 • 10-12lat  chłopcy,
 • 13lat i starsze dziewczęta,
 • 13lat i starsi chłopcy,

Grupy pływania korekcyjnego:

 • 8-10 lat grupa młodsza rozpoczynająca zajęcia  pływania korekcyjnego bez umiejętności pływania (wychowanek w dniu zapisu musi mieć ukończone 8 lat)
 • 11 lat i starsze grupa starsza posiadająca umiejętność pływania w stopniu minimum dostatecznym,

4. Wychowankowie placówki uczestniczą w stałych formach zajęć od chwili rozpoznania wady postawy do czasu zakończenia okresu kostnienia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może trwać dłużej.
5. Z zajęć na pływalni mogą korzystać dzieci od 8-go roku życia i tylko w przypadku gdy uczestniczą w zajęciach w Ośrodku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą dyrektora MOGKiK można odstąpić od tego zapisu.
6. Czas trwania zajęć w grupach ośrodkowych i basenowych wynosi 45 min. czas zajęć dzieci przedszkolnych 30 min.
7. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w szczególnie uzasadnionych przypadkach dozwolone jest uczestnictwo jeden raz w tygodniu.
8. Zapisy do MOGKiK wraz z badaniami fotogrametrycznymi odbywają się na początku roku szkolnego (koniec sierpnia  i dwa tygodnie września) w godzinach 9.00 – 18.00, a następnie w każdą środę w godzinach 14.30-18.00.

OBOWIAZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ

Uczestnicy zajęć zobowiązani są do :

 1. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
 2. przestrzegania dobrych zasad współżycia między kolegami nauczycielami i pracownikami MOGKiK,
 3. dbałości o własne bezpieczeństwo i zdrowie w czasie zajęć na sali oraz przebywania w szatni,
 4. dbałości o sprzęt i przybory oraz o wyposażenie MOGKiK,
 5. podporządkowanie się regulaminom obowiązującym w MOGKiK i na basenie,
 6. wychowankowie do czasu rozpoczęcia zajęć oczekują na nauczyciela w szatni,
 7. wychowankowie zobowiązani są do uczestniczenia w zajęciach w odpowiednim stroju gimnastycznym (spodenki gimnastyczne niekrępujące ruchu – koszulka w miarę przylegająca do ciała). Za zgodą nauczyciela prowadzącego uczestnik zajęć może posiadać dres, skarpety antypoślizgowe, a w przypadku wkładki korygującej stopę może ćwiczyć w obuwiu.
 8. wykreślenie z listy uczestników zajęć może nastąpić z niżej wymienionych przyczyn:
 • nieprzestrzeganie wyżej wymienionego regulaminu
 • 8 kolejnych  nieobecności na zajęciach bez poinformowania nauczyciela prowadzącego
 • na prośbę rodziców lub opiekunów.

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA RODZICÓW

 1. Aby proces korekcyjno-kompensacyjny przyniósł zamierzony efekt rodzice powinni współpracować z nauczycielami MOGKiK
 2. Uczestniczyć w ogólnych i zespołowych zebraniach
 3. Starać się przestrzegać planu zajęć swoich dzieci dbać o sprawne i samodzielne przygotowanie się do zajęć w szatni.
 4. W każdym przypadku rodzice mają prawo zgłaszać uwagi oraz propozycje usprawnień pracy ośrodka.
 5. Rodzic – opiekun ma prawo do uczestnictwa w zajęciach swojego dziecka, uprzednio informując nauczyciela prowadzącego o takim zamiarze.