Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH GIMNASTYKI KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ W MOGKIK W STARACHOWICACH

1. Kwalifikacji dzieci i młodzieży do MOGKiK dokonuje lekarz I-go kontaktu w przypadkach szczególnych – lekarz specjalista

2. Gimnastyką obejmuje się wychowanków:

 • z zaburzeniami narządu ruchu, zaburzeniami statyki ciała – grypy kompensacyjne i korekcyjno-kompensacyjne,
 • z określoną przez lekarza i udokumentowaną radiologicznie skoliozą – grupy korekcyjne asymetryczne.

3. Organizując grupy wychowanków w przypadku grup korekcyjno-kompensacyjnych łączy się ich według wieku i płci.

Grupy korekcyjno – kompensacyjne:

 • 6-7 lat koedukacyjna,
 • 8-9 lat koedukacyjna
 • 10-12 lat dziewczęta,
 • 10-12 lat chłopcy,
 • 13 lat i starsze dziewczęta,
 • 13 lat i starsi chłopcy,

Grupy asymetryczne:

 • 6-9 lat koedukacyjne,
 • 10-12lat dziewczęta,
 • 10-12lat chłopcy,
 • 13lat i starsze dziewczęta,
 • 13lat i starsi chłopcy,

Grupy pływania korekcyjnego:

 • 8-10 lat grupa młodsza rozpoczynająca zajęcia pływania korekcyjnego bez umiejętności pływania (wychowanek w dniu zapisu musi mieć ukończone 8 lat)
 • 11 lat i starsze grupa starsza posiadająca umiejętność pływania w stopniu minimum dostatecznym,

4. Wychowankowie placówki uczestniczą w stałych formach zajęć od chwili rozpoznania wady postawy do czasu zakończenia okresu kostnienia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może trwać dłużej.

5. Z zajęć na pływalni mogą korzystać dzieci od 8-go roku życia i tylko w przypadku gdy uczestniczą w zajęciach w Ośrodku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą dyrektora MOGKiK można odstąpić od tego zapisu.

6. Czas trwania zajęć w grupach ośrodkowych i basenowych wynosi 45 min. czas zajęć dzieci przedszkolnych 30 min.

7. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w szczególnie uzasadnionych przypadkach dozwolone jest uczestnictwo jeden raz w tygodniu.

8. Zapisy do MOGKiK  odbywają się na początku roku szkolnego (koniec sierpnia i dwa tygodnie września) w godzinach 9.00 – 18.00, a następnie w każdą środę w godzinach 14.25-17.45.

OBOWIAZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ

Uczestnicy zajęć zobowiązani są do :

 • systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
 • przestrzegania dobrych zasad współżycia między kolegami nauczycielami i pracownikami MOGKiK,
 • dbałości o własne bezpieczeństwo i zdrowie w czasie zajęć na sali oraz przebywania w szatni,
 • dbałości o sprzęt i przybory oraz o wyposażenie MOGKiK,
 • podporządkowanie się regulaminom obowiązującym w MOGKiK i na basenie,
 • wychowankowie do czasu rozpoczęcia zajęć oczekują na nauczyciela w szatni,
 • wychowankowie zobowiązani są do uczestniczenia w zajęciach w odpowiednim stroju gimnastycznym (spodenki gimnastyczne niekrępujące ruchu – koszulka w miarę przylegająca do ciała). Za zgodą nauczyciela prowadzącego uczestnik zajęć może posiadać dres, skarpety antypoślizgowe, a w przypadku wkładki korygującej stopę może ćwiczyć w obuwiu.
 • wykreślenie z listy uczestników zajęć może nastąpić z niżej wymienionych przyczyn:
  – nieprzestrzeganie wyżej wymienionego regulaminu
  – 8 kolejnych nieobecności na zajęciach bez poinformowania nauczyciela prowadzącego
  na prośbę rodziców lub opiekunów.

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA RODZICÓW

Aby proces korekcyjno-kompensacyjny przyniósł zamierzony efekt rodzice powinni współpracować z nauczycielami MOGKiK
Uczestniczyć w ogólnych i zespołowych zebraniach
Starać się przestrzegać planu zajęć swoich dzieci dbać o sprawne i samodzielne przygotowanie się do zajęć w szatni.
W każdym przypadku rodzice mają prawo zgłaszać uwagi oraz propozycje usprawnień pracy ośrodka.
Rodzic – opiekun ma prawo do uczestnictwa w zajęciach swojego dziecka, uprzednio informując nauczyciela prowadzącego o takim zamiarze.