Statut

MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ
I KOMPENSACYJNEJ W STARACHOWICACH

Opracowany na podstawie:

Tekst jednolity po zmianach zatwierdzony Uchwałą nr 2/2015/2016 Rady Pedagogicznej Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach
na posiedzeniu w dniu 15.06.2016r.

sporządzony w oparciu o:

Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późniejszymi zmianami )
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 52, poz. 466 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2015r. , poz. 1872 z późniejszymi zmianami).

§ 1

Nazwa i typ placówki

Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach jest placówką wychowania pozaszkolnego o charakterze specjalistycznym i ma siedzibę w Starachowicach przy ulicy Glinianej 10a

Ustalona nazwa jest używana przez placówkę w pełnym brzmieniu na pieczątkach

i stemplach w kolorze czerwonym według wzoru.

wzór ……………………………………………………………

Możliwe jest używanie skrótu nazwy MOGKiK

3. MOGKiK jest jednostką budżetową, oświatowo-wychowawczą, której Organem

prowadzącym jest Powiat Starachowicki.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Kielcach

§ 2

Cele i zadania placówki

Celem działalności MOGKiK jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, we współpracy z rodziną, szkołą, środowiskiem. Placówka realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, zdrowotne, profilaktyczne, opiekuńcze, sportowe, rekreacyjne, a w szczególności:

korygowanie zaburzeń statyki ciała i przeciwdziałanie utrwalaniu i pogłębianiu się ich

wyrównywanie zaburzeń w rozwoju motorycznym

zapobieganie powstawaniu zaburzeń statyki ciała oraz wyrównywanie niedoboru /deficytu/ ruchu dzieci z odchyleniami w stanie zdrowia lub rozwoju, które ograniczają ich udział w obowiązujących zajęciach w-f lub w których ćwiczenia fizyczne są istotnym elementem ich leczenia lub korekcji

kształtowanie umiejętności ruchowych niezbędnych w różnych przejawach działalności rekreacyjnej, sportowej, obronnej oraz służącej zdrowiu

wyposażeniu uczniów w zasób wiedzy niezbędnej do podejmowania samodzielnych działań służących zdrowiu, prawidłowemu rozwojowi organizmu i aktywności ruchowej oraz rozbudzenie potrzeb uczestnictwa w różnych formach kultury fizycznej przez całe życie

kształtowanie estetyki ruchu, dbałość o elegancję postawy, piękno, harmonię i swobodę ruchu

promowanie zdrowia, kultury fizycznej i turystyki

kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu

możliwość realizacji godzin zajęć wychowania fizycznego do wyboru.

MOGKiK realizuje zadania określone w ustawie, a w szczególności:
organizuje zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci i młodzieży z odchyleniami w postawie ciała, zajęcia będące integralną częścią wychowania zdrowotnego i fizycznego

prowadzi zajęcia korekcyjne z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo w stopniu lekkim i średnim

zapobiega i przeciwdziała powstawaniu i pogłębianiu się wad postawy u dzieci i młodzieży

wykrywa przyczyny powstawania wad postawy ciała oraz systematycznie je usuwa

wypracowuje najbardziej pożądane formy i metody pracy korekcyjnej

umożliwia podnoszenie sprawności fizycznej i ruchowej, rozwija i kształtuje nawyki czynnego wypoczynku, nawyki ruchowe, a także organizuje zajęcia rekreacyjne sprzyjające rozwojowi fizycznemu wychowanków

organizuje konkursy, testy sprawności fizycznej i zawody dla uczestników placówki i innej młodzieży szkolnej objętej działalnością korekcyjną

prowadzi działalność instruktażową dla rodziców

MOGKiK spełnia oczekiwania i potrzeby środowiska, dbając o wysoką jakość
świadczonych usług

Cele i zadania placówki uwzględniają program wychowawczy placówki i program

profilaktyki placówki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, stanowiąc jego integralną całość.

MOGKiK realizuje cele i zadania kierując się zasadami:

poszanowania praw człowieka, w tym szczególnych praw dziecka

troski o dobro, zdrowie i poczucie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

otwartości na środowisko społeczne, jego potrzeby i oczekiwania w zakresie

zadań statutowych MOGKiK oparte i poprzedzone rzetelną diagnozą

współdziałania z rodziną, szkołą oraz innymi instytucjami i organizacjami

współdziałania i współpracy wszystkich uczestników procesu wychowawczego

wspierania i motywowania nauczycieli w ciągłym doskonaleniu zawodowym

uczestnictwa i inicjowania aktywności sportowo – rekreacyjnej młodzieży

podejmowania wszelkich możliwych działań zapewniających uczniom

bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz

innymi przejawami patologii społecznej

Zadania statutowe placówki mogą być realizowane również poza jej siedzibą.

7. Formy współpracy:

z rodzicami wychowanków poprzez instruktaż ćwiczeń domowych w obecności rodziców i opiekunów, badanie fotogrametryczne również z ich udziałem, indywidualne spotkania prowadzących grupę

z przedszkolami poprzez prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej w tych placówkach, obejmujące dzieci 5 i 6-letnie

w szkołach poprzez prowadzenie badań przesiewowych, prelekcji, pogadanek, pomocy w organizowaniu zajęć specjalistycznych oraz imprez o charakterze rekreacyjno – sportowym

z uczelniami wyższymi poprzez prowadzenie praktyk studenckich, udział w konferencjach naukowych, udostępnianie wyników badań w celu pisania prac licencjackich, magisterskich, doktoranckich.

z Ośrodkami o zbliżonym profilu działalności, poprzez wymianę doświadczeń i współpracę przy wdrażaniu innowacyjnych metod stosowanych w korekcji wad postawy

z władzami Powiatu i Gminy Starachowice oraz różnymi instytucjami działającymi w środowisku lokalnym poprzez działalność informacyjną i profilaktyczną dotyczącą problemu występowania wad postawy wśród dzieci i młodzieży z danego terenu.

§ 3

Organy placówki i ich kompetencje

1.Organami placówki są:

dyrektor placówki
rada pedagogiczna
rada rodziców
samorząd uczniowski
2. Organ prowadzący placówkę powołuje dyrektora na drodze konkursu.

Do kompetencji dyrektora należy:
wytyczanie kierunku działalności MOGKiK /koncepcja i organizacja pracy w Placówce/

kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą

sprawowanie nadzoru pedagogicznego

realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących

dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie

wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych zawartych w aktach prawnych /Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Kodeks Pracy/

4. W placówce działa rada pedagogiczna na zasadach określonych w Regulaminie Działalności Rady Pedagogicznej. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

5. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

zatwierdzanie planów pracy placówki

podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych

ustalanie wewnętrznych regulaminów swojej działalności

ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki

rozstrzyganie kwestii spornych pomiędzy organami placówki dotyczące jej funkcjonowania w poszerzonym o 2 reprezentantów rady rodziców składzie. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów i są wiążące.

rada pedagogiczna opiniuje :

organizację pracy MOGKiK

projekt planu finansowego placówki

wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń i nagród i innych wyróżnień

propozycje dyrektora w sprawie dodatkowego przydziału stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego

6. Rada rodziców wybierana jest na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców.
Kadencja jej trwa jeden rok. Jej kompetencje określa wewnętrzny regulamin.
Do uprawnień Rady Rodziców należy w szczególności :

a) współudział w bieżącym i perspektywicznym planowaniu pracy placówki,

b) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy placówki,

c) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków
finansowych dla placówki, wspierającą działalność statutową Ośrodka.

7. Samorząd Uczniowski wybierany jest corocznie na okres roku szkolnego.
Jego kompetencje określa wewnętrzny regulamin.

Do uprawnień Samorządu Uczniowskiego należy:

a) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w procesie korekcji,

b) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

c) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu

d) prawo do organizacji życia placówki, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem włożonym w proces korekcji a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

8. MOGKiK może współpracować w ramach swoich zadań statutowych z przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami, szkołami ponad gimnazjalnymi, placówkami o charakterze pozaszkolnym na terenie kraju i zagranicą, służbą zdrowia publiczną niepubliczną, uczelniami wyższymi i innymi organizacjami, które działają w zakresie realizacji zadań szkolnej i pozaszkolnej korekcji wad postawy.

9. Każdy z organów placówki ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.

10. Organy te mają obowiązek współdziałania między sobą. Organem koordynującym tę współpracę jest dyrektor placówki

11. W razie zaistnienia sporów między Organami placówki głównym obowiązkiem Organów jest dążenie do ich rozstrzygnięcia na terenie placówki w ramach obowiązującego prawa.

12. W przypadku wyczerpania możliwości rozstrzygnięcia sporu organy mogą zwracać się, w zależności od rodzaju sprawy, do organu kompetencyjnego, prowadzącego placówkę lub sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką o pomoc w rozstrzygnięciu sporu. Tak podjęte rozstrzygnięcie jest ostateczne i wiążące dla stron.

§ 4

Organizacja placówki wychowania pozaszkolnego

1 . Podstawową jednostką organizacyjną placówki jest stała forma zajęć

/grupa ćwiczebna/, ujęta w stałym tygodniowym planie zajęć placówki oraz na pływalni

2. Stałą formę zajęć tworzy się według wieku ćwiczących, rozpoznanych wad /zaburzeń/

oraz stopnia ich zaawansowania

Stałe formy zajęć wg zaburzeń ćwiczących:
grupy korekcyjno – kompensacyjne /KK/ – dla dzieci z obniżoną sprawnością fizyczną i zaburzeniami statyki ciała, liczebność do 12 osób
grupy asymetryczne /KA/ – dla dzieci ze znacznym odchyleniem w prawidłowej budowie i postawie ciała, liczebność do 6 osób
grupy pływania korekcyjnego /KB/, liczebność do 12 osób
Stałe formy zajęć wg wieku ćwiczących:
5 – 6 lat – przedszkolne
6 – 9 lat – wczesnoszkolne
10 – 12 lat – z podziałem na chłopców i dziewczęta
13 – 18 lat – z podziałem na chłopców i dziewczęta
3. W grupach korekcyjno – kompensacyjnych należy w większym stopniu uwzględnić poziom wieku rozwojowego. Opierając się na tym kryterium można łączyć w zespołach dzieci o różnym wieku kalendarzowym.

4. Powyżej 9 roku życia zajęcia należy prowadzić w odrębnych zespołach dla dziewcząt i

chłopców.

5. Tygodniowy wymiar zajęć w stałych formach wynosi 2 – 4 godziny /na sali
gimnastycznej i w wodzie/

6. Godzina zajęć w stałych formach uczestnikami w wieku szkolnym wynosi 45 minut,

a w wieku przedszkolnym 30 minut.

7. Tygodniowy wymiar czasu pracy nauczyciela normują odrębne przepisy.

8. Szczegółową organizację pracy placówki określa arkusz organizacyjny opracowany

przez dyrektora placówki do 30 kwietnia danego roku i zatwierdzony następnie przez

organ prowadzący.

Placówka opracowuje własne programy i plany pracy.

Placówka prowadzi działalność w okresie całego roku szkolnego.
W okresie wakacji, ferii zimowych i przerw świątecznych nauczyciele prowadzą konsultacje dla rodziców i wychowanków ze swoich grup w ramach wcześniej ustalonych dyżurów.
Godziny pracy placówki ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym: powinny one być dostosowane do potrzeb środowiska i mogą być korygowane w trakcie roku szkolnego.

Zajęcia w formach stałych prowadzone są w dni robocze.

Zapisy dzieci na zajęcia gimnastyki korekcyjnej odbywają się na początku każdego roku szkolnego w terminach określonych przez dyrektora Ośrodka i są potem kontynuowane w ustalony dzień przez cały rok.

9. Uczestnicy zajęć przebywający w placówce są pod opieką nauczyciela prowadzącego

zajęcia, w szatni pod nadzorem dozorcy i rodziców którzy przebywają w tym czasie w

poczekalni. Rodzice lub opiekunowie mogą uczestniczyć w zajęciach po spełnieniu

określonych warunków. Do Ośrodka mają wstęp tylko uczestnicy zajęć zapisani na

dany rok szkolny.

§ 5

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników

Zajęcia z wychowankami w MOGKiK prowadzą nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje w zakresie gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć z pływania określone rozporządzeniem MEN
2. Nauczyciel prowadzi zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z wychowankami i jest
odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego
opiece wychowanków

3. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:

Organizacja i realizacja bieżącej pracy dydaktyczno – wychowawczej w grupie
Sprawowanie opieki nad uczestnikami zajęć szczególnie podczas wykonywania ćwiczeń
Należyte przygotowanie do zajęć zgodnie z założonym planem i specyfiką określonej wady
Wyznaczenie godzin konsultacji dla rodziców
Dbałość o wygląd własny, estetykę pomieszczeń, bezpieczeństwo wychowanków, kontrola i ew. natychmiastowe wyłączanie z użytku sprzętu niesprawnego, a następnie zgłoszenie tego faktu do konserwatora.
Pogłębianie i rozszerzanie wiedzy z zakresu procesu korekcyjnego
Podnoszenie sprawności fizycznej i ruchowej wychowanków, rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku, nawyków ruchowych
Wprowadzanie innowacji programowych i organizacyjnych
Systematyczne prowadzenie dokumentacji obowiązującej w MOGKiK
Wykonywanie innych czynności oraz prac zleconych przez dyrektora MOGKiK wynikających z przydziału czynności
4. Placówka zatrudnia pracowników administracji i pracowników obsługi

Główna księgowa
Sprzątaczka
Konserwator
Lekarz specjalista w miarę możliwości.
W placówce może pracować lekarz ze specjalizacją II stopnia.
Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 6

Uczestnicy zajęć

1. Uczestnikami zajęć w placówce są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

1) Kwalifikacji dzieci i młodzieży do gimnastyki korekcyjnej dokonuje lekarz
sprawujący opiekę nad wychowankami, a w przypadkach szczególnych –

lekarz specjalista

2) Kwalifikacji dzieci z obniżoną sprawnością fizyczną i ruchową dokonuje

lekarz z nauczycielem w-f na podstawie badań lekarskich, wyników testów

sprawności fizycznej, sprawdzianów i obserwacji ucznia.

3) Wychowankowie placówki uczestniczą w stałych formach zajęć od chwili
rozpoznania wady postawy do czasu zakończenia okresu kostnienia.

4) Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez placówkę jest dobrowolne

za zgodą rodziców.

5) Z zajęć na pływalni mogą korzystać dzieci, które ukończyły 8 rok życia i tylko

w przypadku gdy uczestniczą w zajęciach w Ośrodku.

2. Prawa i obowiązki uczestników zajęć określają wewnętrzne regulaminy opracowane i

zatwierdzone przez radę pedagogiczną.

W szczególności uczestnicy zajęć zobowiązani są do:

systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach
przestrzegania dobrych zasad współżycia pomiędzy kolegami, nauczycielami i pracownikami MOGKiK
dbałości o własne bezpieczeństwo i zdrowie.
dbałości o mienie MOGKiK
przestrzegania obowiązujących w MOGKiK regulaminów
Mają prawo do:

f) życzliwego traktowania w procesie dydaktycznym

g) poszanowania intymności

h) zachowania tajemnicy dotyczącej informacji o stanie zdrowia

i) opieki wychowawczej i zachowania warunków bezpieczeństwa w sferze fizycznej

jak i psychicznej.

3. Rodzaje nagród i kar, które mogą być stosowane wobec wychowanków oraz tryb

odwoływania się.
Nagrody:

pochwała na tle grupy
dyplom za 100% frekwencję
Kary :

upomnienie ustne na tle grupy
upomnienie z wpisaniem w dziennik
wykreślenie z listy uczestników zajęć /sankcje te stosuje się w przypadku zachowań zagrażających zdrowiu i życiu uczestników zajęć/, nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach nieprzerwanie przez 8 zajęć.

4. Wychowankowie mają prawo do odwołania się od kary do Rady Pedagogicznej

MOGKiK, składając je na ręce dyrektora w formie pisemnej.

§ 7

. Formy współpracy z rodzicami

W trakcie roku szkolnego każdy nauczyciel przyjmuje rodziców /prawnych opiekunów/ uczestników zajęć w placówce w ramach konsultacji. Godziny konsultacji ustalane są przez nauczycieli w porozumieniu z rodzicami i przeprowadzane w czasie przerw, jak również przed i po zajęciach nauczyciela. Informacje o godzinach konsultacji mogą być zamieszczane na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

Formy współpracy z rodzicami uwzględniają prawo rodziców do:

znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno –wychowawczych w placówce,
znajomości statutu i regulaminów placówki,
uzyskania rzetelnej informacji o dziecku, jego zachowaniu, postępach w procesie korekcyjnym lub przyczynach niepowodzeń,
uzyskania porad w sprawach wychowania i korekcji wad postawy ciała ich dziecka,
współuczestnictwa w procesie korekcyjnym swojego dziecka po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym zasad tego uczestnictwa (instruktaż ćwiczeń domowych)

§ 8

VIII. Postanowienia końcowe

1. Placówka realizuje inne zadania oświatowo – wychowawcze zalecone przez
organ prowadzący

2. Placówka prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z odrębnymi
przepisami

3. Placówka może prowadzić za odpłatnością przesiewowe badania wad postawy pod

kątem wykrywania wad postawy oraz prowadzić szkolenia rad pedagogicznych,

prelekcje i instruktaże

4. Cennik za jednostkowe badanie fotogrametryczne ustala organ prowadzący.

5. Placówka prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami

6. Statut podlega nowelizacji przez radę pedagogiczną w związku z ukazywaniem się
nowych aktów prawnych

7. Każda nowelizacja statutu placówki, która zostanie przyjęta przez Radę Pedagogiczną
Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia.