Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach

 

Informacje i zasady regulaminowe dotyczące uczestnictwa w zajęciach korekcyjnych na Krytej Pływalni w Starachowicach.

Regulamin

uczestnictwa w zajęciach pływania korekcyjnego prowadzonych przez MOGKiK na krytej pływalni w Starachowicach roku szkolnym 2017/2018

§ 1

 1. W zajęciach pływania korekcyjnego mogą uczestniczyć wychowankowie zapisani do grup ćwiczebnych gimnastyki korekcyjnej  prowadzonej w MOGKiK w Starachowicach. Wiek minimalny: w dniu zapisu  8 
 2. Koszt zakupu karnetów wstępu na basen i uczestnictwa w zajęciach z pływania korekcyjnego ponoszą rodzice, (opiekunowie) zakwalifikowanych   wychowanków. Formy zakupu biletów ustalane są każdorazowo na początku roku szkolnego.
 3. Zajęcia pływania korekcyjnego odbywają w poniedziałki,  w godzinach:  1545  –  1630;     1635 – 1720; 1725 – 1810 oraz wtorki  i  czwartki  w  godzinach  1635 – 1720;  1725 – 18. Uczestnik wybiera jedną z godzin w określonym dniu, a w    przypadkach uzasadnionych może uczestniczyć w  2 godzinach zajęć prowadzonych przez nauczycieli MOGKiK.
 4. Uczestnik zajęć zobowiązany jest być w holu przed wejściem ( obok kas ) na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. Dziecko powinno posiadać: okularki pływackie, klapki, ręcznik, ewentualnie suszarkę (dla dziewcząt wskazany czepek lub spinki do włosów).
 5. Uczestnicy zajęć wpuszczani będą do szatni indywidualnie przez pracowników obsługujących kasę pływalni. UWAGA ! Osoby spóźnione mogą zostać nie wpuszczone na zajęcia.
 6. Po okazaniu karnetu wychowanek otrzymuje  chip (pasek w formie zegarka) do  obsługi swojej szafki. Pasek zapinany  na nadgarstku po skończonych zajęciach winien być zwrócony do kasy. Za zgubiony pasek płaci wychowanek.
 7. Zgodnie z obowiązującym regulaminem obiektu – na terenie szatni mogą znajdować się tylko osoby korzystające z basenu – rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi do szatni.
 8. Uczestnik zajęć powinien pozostawić wierzchnią odzież i obuwie w szatni ogólnej lub u opiekuna.
 9. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu obowiązującego na terenie obiektu, szczególnie zapisów dotyczących bezpieczeństwa.

       §  2 

 1. W roku szkolnym 2017/2018 w czasie zapisów osoby deklarujące uczestnictwo w zajęciach na basenie otrzymają imienny blankiet z pieczątką MOGKiK uprawniający do zakupu w kasie krytej pływalni indywidualnego karnetu.
 2. Zakupienie karnetu w cenie 100 zł + (15 zł kaucji) upoważnia do 23 wejść w godzinach odbywania się zajęć pływania korekcyjnego. Przy każdorazowym wejściu na zajęcia pływania korekcyjnego z karnetu pobierana będzie kwota 5 zł ( cena jak w poprzednim roku szkolnym).
 3. Doładowanie karnetu w drugim półroczu odbywać się będzie również indywidualnie w kasie krytej pływalni. Wówczas rodzice mają do wyboru dwie opcje:100 zł dla dzieci systematycznie uczęszczających w zajęciach 50 zł dla dzieci z niską frekwencją ( choroby, zawieszenie uczestnictwa).
 4. Dla dzieci z bardzo niską frekwencją lub rozpoczynających zajęcia w późniejszym terminie zakupiony na wstępie karnet może wystarczyć na cały rok szkolny – bez konieczności doładowania.
 5. Ważność karnetu dla uczestników zajęć pływania korekcyjnego będzie przedłużana w kasie krytej pływalni po potwierdzeniu aktualności uczestnictwa przez nauczyciela MOGKiK prowadzącego zajęcia.
 6. Karnet jest własnością kupującego i w razie rezygnacji z zajęć pozostałą na koncie kwotę można wykorzystać podczas wejść indywidualnych. Wówczas z karnetu pobierana będzie kwota wg obowiązującego cennika w zależności od dnia tygodnia (7h/8 zł dzieci, 9/10zł dorośli za godz.).  W ramach potrzeb z karnetu mogą korzystać także inni członkowie rodziny wg stawek obowiązujących w cenniku  – wiąże się to jednak z koniecznością częstszego doładowania karnetu.
 7. Pozostałą na karnecie kwotę można wykorzystać w okresie wakacyjnym lub pozostawić na koncie do doładowania w następnym roku szkolnym.

§ 3

 1. W razie dłuższej nieobecności dziecka na zajęciach rodzice (opiekunowie) proszeni są o pisemne lub telefoniczne usprawiedliwienie nieobecności uczestników zajęć.
 2. W przypadku braku informacji o powodzie dłuższej absencji nauczyciel prowadzący ma prawo wykreślić uczestnika zajęć po 5 –ciu kolejnych nieobecnościach. Na pozyskane miejsce zapisany zostanie uczestnik oczekujący w kolejce.
 3. Dla uczestników zajęć – szczególnie dzieci 8-letnich , które nie były jeszcze na basenie miejskim zalecany jest w okresie zapisów, przed pierwszymi zajęciami wspólny pobyt z rodzicem  na krytej pływalni w celu zaznajomienia się z obiektem (obsługa szafek) i nabycia umiejętności  samoobsługi przed i po zajęciach (przebieranie, suszenie).
 4. Nowy uczestnik zapisany do grupy podczas trwania roku szkolnego zobowiązany jest do  zgłoszenia się  przy pierwszym wejściu na halę basenu  do nauczyciela MOGKiK prowadzącego zajęcia.